Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

O instytucji

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie działa na podstawie:

1.Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1769 z późniejszymi zmianami)
2.Ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)
3.Innych przepisów prawnych oraz Statutu.

Realizacja zadań Ośrodka polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Misja ośrodka:

"Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości".

Ośrodkiem kieruje Kierownik odpowiedzialny za jego działalność.
Kierownika zatrudnia Burmistrz. Do kompetencji Kierownika należy:

 • zarządzanie Ośrodkiem,
 • reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru nad majątkiem Ośrodka,
 • tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych,
 • organizowanie pracy personelu.

Corocznie Kierownik składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby z zakresu pomocy społecznej. Na podstawie upoważnienia Burmistrza Kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości Gminy.
Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. Może także kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców.

Praca socjalna w środowisku zamieszkania osób i rodzin świadczona jest przez wykwalifikowanych pracowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie pracownicy socjalni mają prawo przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych niezbędnych przy podejmowaniu działań i przyznawaniu świadczeń.

Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez wykwalifikowane opiekunki środowiskowe.
Konsultant – prawnik pracujący w Ośrodku świadczy porady prawne dla podopiecznych i klientów pomocy społecznej.
Szczególnym rodzajem wykonywanych zadań przez Ośrodek jest realizacja Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
Dożywianie dzieci prowadzone jest w szkołach, natomiast dla innych osób posiłki są oferowane w Punkcie wydawania Posiłków przy MGOPS.

Ośrodek stale współpracuje z: Policją, Strażą Miejską, Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domami Pomocy Społecznej, Kuratorium, Radnymi, Sołtysami, Pedagogami, Służbą Zdrowia, Sądem i Kuratorami, Stowarzyszeniem "WSPARCIE", Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny, Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, Towarzystwem Pomocy Humanitarnej dla Ubogich i Cierpiących, Parafiami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy, Kołem Dzieci Niepełnosprawnych, Caritasem, innymi organizacjami i instytucjami w zależności od potrzeb.

Zgłoszenia w sprawach pomocy społecznej i innych, są przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
telefonicznie, listownie, pocztą e-mail, ustnie oraz za pośrednictwem osób trzecich.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny