Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

O instytucji

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie działa na podstawie:

1.Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1507)
2.Ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)
3.Innych przepisów prawnych oraz Statutu.

Realizacja zadań Ośrodka polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Misja ośrodka:

"Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości".

Ośrodkiem kieruje Kierownik odpowiedzialny za jego działalność.
Kierownika zatrudnia Burmistrz. Do kompetencji Kierownika należy:

 • zarządzanie Ośrodkiem,
 • reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru nad majątkiem Ośrodka,
 • tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych,
 • organizowanie pracy personelu.

Corocznie Kierownik składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby z zakresu pomocy społecznej. Na podstawie upoważnienia Burmistrza Kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości Gminy.
Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. Może także kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców.

Praca socjalna w środowisku zamieszkania osób i rodzin świadczona jest przez wykwalifikowanych pracowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie pracownicy socjalni mają prawo przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych niezbędnych przy podejmowaniu działań i przyznawaniu świadczeń.

Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez wykwalifikowane opiekunki środowiskowe.
Konsultant – prawnik pracujący w Ośrodku świadczy porady prawne dla podopiecznych i klientów pomocy społecznej.
Szczególnym rodzajem wykonywanych zadań przez Ośrodek jest realizacja Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
Dożywianie dzieci prowadzone jest w szkołach, natomiast dla innych osób posiłki są oferowane w Punkcie wydawania Posiłków przy MGOPS.

Ośrodek stale współpracuje z: Policją, Strażą Miejską, Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domami Pomocy Społecznej, Kuratorium, Radnymi, Sołtysami, Pedagogami, Służbą Zdrowia, Sądem i Kuratorami, Stowarzyszeniem "WSPARCIE", Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny, Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, Towarzystwem Pomocy Humanitarnej dla Ubogich i Cierpiących, Parafiami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy, Kołem Dzieci Niepełnosprawnych, Caritasem, innymi organizacjami i instytucjami w zależności od potrzeb.

Zgłoszenia w sprawach pomocy społecznej i innych, są przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
telefonicznie, listownie, pocztą e-mail, ustnie oraz za pośrednictwem osób trzecich.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny